സ്‌കൂള്‍ വെബ്‌സൈറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

എം.ഇ.എസ്. ഫാത്തിമ റഹീം സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂളിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റ് ഉദ്ഘാടനം സ്‌കൂള്‍ മാനേജര്‍ നിര്‍വഹിച്ചു.website-inaug

Bookmark the permalink.

3 Responses to സ്‌കൂള്‍ വെബ്‌സൈറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

  1. test says:

    very good

  2. shaliya says:

    Very good to see

  3. manojkanoth@gmail.com says:

    good

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>